Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 34 - Lốp ô tô

STT    Mã GCN   Tên sản phẩm Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ           GCN            Công_văn_gia_hạn
 RADIAL    
1 R57 5.50R13/D625/14 PR/TL 105/103 L Download  
2 R58 5.50R13/D725/14PR/TL 105/103 L Download  
  R69 5.50R13LT/D725/TL 105/103 L Download  
3 R051  6.50R16/D617/14PR 114/111 L Download Download
4 R052  6.50R16/D625/14PR 114/111 L Download Download
  R70  6.50R16LT-D625-14PR 114/111-L Download  
5 R053  6.50R16/D725/14PR 114/111 L Download Download
  R71 6.50R16LT-D725-14PR-TL 114/111L Download  
6 R054  7.00R16/D616/14PR  118/115 L  Download  Download
7 R055   7.00R16/D725/14PR 118/115 L  Download   Download
8 R063 7.00R16LT/D616/14PR/TL
118/115 L 
Download    
9 R64 7.00R16LT/D725/14PR/TL 118/115 L  Download  
10 R65 7.00R16LT/D725/16PR 122/120 L Download  
11 R59 7.50R16/D652/14PR 122/118 L Download    
12 R60 7.50R16/D812/14PR 122/118 L Download   
13 R61 8.25R16/D652/16PR 128/124 L Download   
14 R62 8.25R16/D812/16PR 128/124 L Download   
15 R01  9.00R20/D831/16PR 144/142 K Download Download
16 R03  9.00R20/D842/16PR 144/142 K Download Download
17 R02  9.00R20/D842/16PR 147/143 G Download Download
18 R05  10.00R20/D651/18PR 149/146 L Download Download
19 R04  10.00R20/D651/18PR 150/147 G Download Download
20 R06  10.00R20/D821/18PR 149/146 K Download Download
21 R07  10.00R20/D841/18PR 150/147 G Download Download
22 R08  10.00R20/D841/18PR 149/146 K Download Download
23 R09  10.00R20/D861/18PR 149/146 K Download Download
24 R010  10.00R20/D911/18PR 149/146 F Download Download
  R73  10.00R22.5/D641/16PR 141/139 M Download  
25 R012  11.00R20/D631/18PR 152/149 L Download Download
26 R011  11.00R20/D631/18PR 153/150 G Download Download
27 R013  11.00R20/D651/18PR 152/149 L Download Download
28 R015  11.00R20/D811/18PR 152/149 K Download Download
29 R014  11.00R20/D811/18PR 153/150 G Download Download
30 R016  11.00R20/D811/18PR/STD 150/147 K Download Download
31 R018  11.00R20/D821/18PR 152/149 K Download Download
32 R017  11.00R20/D821/18PR 153/150 G Download Download
33 R019  11.00R20/D821/18PR/STD 150/147 K Download Download
34 R021  11.00R20/D841/18PR 152/149 K Download Download
35 R020  11.00R20/D841/18PR 153/150 G Download Download
36 R022  11.00R20/D911/18PR 152/149 F Download Download
37 R023  11R22.5/D601/16PR 146/143 L Download Download
38 R025  11R22.5/D611/16PR 146/143 L Download Download
39 R024  11R22.5/D601/16PR 148/145 M Download Download
40 R026  11R22.5/D611/16PR 148/145 M Download Download
41 R027  11R22.5/D731/16PR 148/145 M Download Download
42 R028  11R22.5/D741/16PR 148/145 M Download Download
43 R029  11R22.5/D741/18PR 148/145 M Download Download
44 R030  12.00R20/D651/20PR 156/153 L Download Download
45  R031  12.00R20/D741/20PR 156/153 K Download Download
46 R032   12.00R20/D811/20PR 156/153 K Download Download
47 R033   12.00R20/D821/20PR 156/153 K Download Download
  R74 12.00R20/D821/20PR/DPLUS 156/153 K Download  
48 R034   12.00R20/D911/20PR 156/153 F Download Download
49 R035   12.00R24/D931/20PR  160/157 F Download Download
50 R036   12R22.5/D611/18PR 152/149 L Download Download
51 R037   12R22.5/D611/18PR 152/149 M Download Download
52 R038   12R22.5/D681/18PR 152/149 M Download Download
53 R039   12R22.5/D821/18PR 152/149 K Download Download
54 R056   12R22.5/D911/18PR  152-149 F Download  Download
  R72 155R12C-D625-12PR-TL 95/93 L Download  
55 R66 195R15C/D625/12PR/TL 112/109 L Download  
56 R67 195R14C/D615/12PR/TL 111/108 L Download  
57  R040  275/80R22.5/D621/16PR 147/144 M Download Download
58  R041  295/80R22.5/D601/16PR 152/149 M Download Download
59  R042  295/75R22.5/D641/16PR 146/143 M Download Download
60  R043  295/80R22.5/D721/16PR 152/149 M Download Download
61  R044  295/80R22.5/D721/18PR 152/149 M Download Download
62  R045  315/80R22.5/D601/18PR 154/151 M Download Download
63  R047  315/80R22.5/D811/20PR 156/153 L Download Download
64 R046   315/80R22.5/D721/20PR 156/153 M Download Download
65 R048  315/80R22.5/D921/20PR 156/153 K Download Download
66 R050   385/65R22.5/D711/20PR 160 M Download Download
67 R049   385/65R22.5/D661/20PR 160 M Download Download
 BIAS
1 B070  4.50-12/33B/12PR 84/82 K Download Download
2 B01  5.00-12/33B/12PR  88/86 K Download Download
3 B02  5.00-12/53D/12PR  88/86 K Download Download
4 B03   5.00-12/53D/14PR  100/98 K Download Download
5 B04   5.50-13/33B/12PR  102/100 K Download Download
6 B05   5.50-13/53D/12PR  102/100 K Download Download
7 B06  5.50-13/53D/14PR  106/104 K Download Download
  B073 5.50-14LT/53D/12PR 104/102 K Download  
8 B07   6.00-13/33B/12PR  106/104 K Download Download
9 B08  6.00-13/53D/12PR  106/104 K Download Download
10 B09   6.00-14/33B/14PR  108/106 K Download Download
11 B010  6.00-14/53D/14PR  108/106 K  Download Download
12 B011  6.00-15 RF/53D/14PR  113/111 K Download Download
13 B012  6.00-15 RF/54B/14PR  113/111 K  Download Download
14 B013   6.50-15/33B/12PR  113/111 K Download Download
15 B014   6.50-15/53D/12PR  113/111 K Download Download
16 B015   6.50-16/33B/14PR  114/112 K Download Download
17 B016   6.50-16/53D/14PR  114/112 K Download Download
18 B017  6.50-16/54B/14PR  114/112 K Download Download
19 B018   7.00-15/33B/14PR 117/115 K Download Download
20 B019   7.00-15/53D/14PR 117/115 K Download Download
21 B020   7.00-16/33B/14PR  118/114 K Download Download
22 B021   7.00-16/33B/16PR  123/121 K Download Download
  B74 7.00-16LT/33B/14PR - new 118/114 K Download  
  B75 7.00-16LT/33B/16PR - new 123/121K Download  
23 B022   7.00-16/53D/14PR  118/114 K Download Download
24 B023   7.00-16/53D/16PR  123/121 K Download Download
25 B024   7.00-16/53D/16PR/2VT  123/121 K  Download Download
26 B025   7.00-16/54B/14PR  118/114 K Download Download
27  B026  7.00-16/54B/16PR  123/121 K Download Download
28  B027  7.50-16/33B/16PR  127/124 K Download Download
29  B028  7.50-16/53D/16PR  127/124 K  Download Download
30  B031  7.50-16/54B/16PR  127/124 K Download Download
31 B029   7.50-16/53D/18PR  131/128 K Download Download
32  B030  7.50-16/53D/20PR  138 C Download Download
33  B032  7.50-18/33B/14PR 127/125 K Download Download
34  B033  7.50-20/33B/16PR 132/129 K Download Download
35  B034  7.50-20/53D/16PR 132/129 K Download Download
36 B035   8.25-16/33B/18PR  131/128 K Download Download
37 B036  8.25-16/33B/20PR 137/135 G Download  Download
38 B037    8.25-16/33B/20PR  134/132 K Download Download
39 B038  8.25-16/53D/18PR  131/128 K Download Download
40 B040    8.25-16/53D/20PR  134/132 K Download Download
41 B039  8.25-16/53D/20PR 137/135 G Download Download
42 B041   8.25-16/54B/18PR  131/128 K Download Download
43 B042   8.25-16/54B/20PR  134/132 K Download Download
44 B043   8.25-20/34B/16PR  134/132 K  Download Download
45 B044   8.25-20/34B/18PR  141/139 K Download Download
46 B045   8.25-20/53D/16PR  138/134 K Download Download
47 B046   8.25-20/53D/18PR  141/139 K Download Download
48 B047   9.00-20/34B/16PR  144/141 K Download Download
49 B048   9.00-20/34B/18PR  147/144 K Download Download
50 B049  9.00-20/53D/16PR  144/141 K Download Download
51 B050   9.00-20/53D/18PR  147/144 K Download Download
52 B051   9.00-20/56D/16PR  144/141 G Download Download
53 B052  10.00-20/34B/18PR  146/143 K Download Download
54 B053   10.00-20/36B/18PR 146/143 K Download Download
55 B054   10.00-20/53D/18PR  146/143 K  Download Download
56 B055   10.00-20/56D/20PR  150/148 G Download Download
57 B056  11.00-20/52L/20PR 152/149 G Download Download
58 B057  11.00-20/36B/18PR  150/148 K Download Download
59 B058  11.00-20/53D/18PR  150/148 K  Download Download
60 B059  11.00-20/53D/20PR  152/149 K Download Download
61 B071  11.00-20/53D/20PR/STD 152/149 K Download Download
62 B060   11.00-20 RF/54D/24PR  155/151 K Download Download
63 B061   11.00-20/56D/24PR 155/152 G Download Download
64 B064  12.00-20/53D/18PR  153/149 K Download Download
65 B065   12.00-20/53D/20PR  155/151 K Download Download
66 B066  12.00-20/53D/24PR  156/152 G Download Download
67 B062  12.00-20/52L/20PR  155/151 G Download Download
68 B063  12.00-20/52L/24PR  156/152 G Download Download
69 B067  12.00-20/54D/24PR  156/152 G  Download Download
70 B068   12.00-20/55D/24PR 156/152 F Download Download
71 B072  12.00-20/55DM/24PR 156/152 F Download Download
72 B069   165-13/53D/14PR  106/104 K Download Download