Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 34 - Lốp ô tô

STT    Mã GCN   Tên sản phẩm Chỉ_số_tải/ Chỉ_số_tốc_độ                       Công_văn_gia_hạn
 RADIAL    
1 R57 5.50R13/D625/14 PR/TL 105/103 L Download  
2 R58 5.50R13/D725/14PR/TL 105/103 L Download  
  R69 5.50R13LT/D725/TL 105/103 L Download  
3 R051  6.50R16/D617/14PR 114/111 L Download  
4 R052  6.50R16/D625/14PR 114/111 L Download  
  R70  6.50R16LT-D625-14PR 114/111-L Download  
5 R053  6.50R16/D725/14PR 114/111 L Download  
  R71 6.50R16LT-D725-14PR-TL 114/111L Download  
6 R054  7.00R16/D616/14PR  118/115 L  Download   
7 R055   7.00R16/D725/14PR 118/115 L  Download    
8 R063 7.00R16LT/D616/14PR/TL
118/115 L 
Download    
9 R64 7.00R16LT/D725/14PR/TL 118/115 L  Download  
10 R65 7.00R16LT/D725/16PR 122/120 L Download  
11 R59 7.50R16/D652/14PR 122/118 L Download    
12 R60 7.50R16/D812/14PR 122/118 L Download   
13 R61 8.25R16/D652/16PR 128/124 L Download   
14 R62 8.25R16/D812/16PR 128/124 L Download   
15 R01  9.00R20/D831/16PR 144/142 K Download  
16 R03  9.00R20/D842/16PR 144/142 K Download  
17 R02  9.00R20/D842/16PR 147/143 G Download  
18 R05  10.00R20/D651/18PR 149/146 L Download  
19 R04  10.00R20/D651/18PR 150/147 G Download  
20 R06  10.00R20/D821/18PR 149/146 K Download  
21 R07  10.00R20/D841/18PR 150/147 G Download  
22 R08  10.00R20/D841/18PR 149/146 K Download  
23 R09  10.00R20/D861/18PR 149/146 K Download  
24 R010  10.00R20/D911/18PR 149/146 F Download  
25 R012  11.00R20/D631/18PR 152/149 L Download  
26 R011  11.00R20/D631/18PR 153/150 G Download  
27 R013  11.00R20/D651/18PR 152/149 L Download  
28 R015  11.00R20/D811/18PR 152/149 K Download  
29 R014  11.00R20/D811/18PR 153/150 G Download  
30 R016  11.00R20/D811/18PR/STD 150/147 K Download  
31 R018  11.00R20/D821/18PR 152/149 K Download  
32 R017  11.00R20/D821/18PR 153/150 G Download  
33 R019  11.00R20/D821/18PR/STD 150/147 K Download  
34 R021  11.00R20/D841/18PR 152/149 K Download  
35 R020  11.00R20/D841/18PR 153/150 G Download  
36 R022  11.00R20/D911/18PR 152/149 F Download  
37 R023  11R22.5/D601/16PR 146/143 L Download  
38 R025  11R22.5/D611/16PR 146/143 L Download  
39 R024  11R22.5/D601/16PR 148/145 M Download  
40 R026  11R22.5/D611/16PR 148/145 M Download  
41 R027  11R22.5/D731/16PR 148/145 M Download  
42 R028  11R22.5/D741/16PR 148/145 M Download  
43 R029  11R22.5/D741/18PR 148/145 M Download  
44 R030  12.00R20/D651/20PR 156/153 L Download  
45  R031  12.00R20/D741/20PR 156/153 K Download  
46 R032   12.00R20/D811/20PR 156/153 K Download  
47 R033   12.00R20/D821/20PR 156/153 K Download  
48 R034   12.00R20/D911/20PR 156/153 F Download  
49 R035   12.00R24/D931/20PR  160/157 F Download  
50 R036   12R22.5/D611/18PR 152/149 L Download  
51 R037   12R22.5/D611/18PR 152/149 M Download  
52 R038   12R22.5/D681/18PR 152/149 M Download  
53 R039   12R22.5/D821/18PR 152/149 K Download  
54 R056   12R22.5/D911/18PR  152-149 F Download   
  R72 155R12C-D625-12PR-TL 95/93 L Download  
55 R66 195R15C/D625/12PR/TL 112/109 L Download  
56 R67 195R14C/D615/12PR/TL 111/108 L Download  
57  R040  275/80R22.5/D621/16PR 147/144 M Download  
58  R041  295/80R22.5/D601/16PR 152/149 M Download  
59  R042  295/75R22.5/D641/16PR 146/143 M Download  
60  R043  295/80R22.5/D721/16PR 152/149 M Download  
61  R044  295/80R22.5/D721/18PR 152/149 M Download  
62  R045  315/80R22.5/D601/18PR 154/151 M Download   
63  R047  315/80R22.5/D811/20PR 156/153 L Download  
64 R046   315/80R22.5/D721/20PR 156/153 M Download  
65 R048  315/80R22.5/D921/20PR 156/153 K Download  
66 R050   385/65R22.5/D711/20PR 160 M Download  
67 R049   385/65R22.5/D661/20PR 160 M Download  
 BIAS
1 B070  4.50-12/33B/12PR 84/82 K Download  
2 B01  5.00-12/33B/12PR  88/86 K Download  
3 B02  5.00-12/53D/12PR  88/86 K Download  
4 B03   5.00-12/53D/14PR  100/98 K Download  
5 B04   5.50-13/33B/12PR  102/100 K Download  
6 B05   5.50-13/53D/12PR  102/100 K Download  
7 B06  5.50-13/53D/14PR  106/104 K Download  
  B073 5.50-14LT/53D/12PR 104/102 K Download  
8 B07   6.00-13/33B/12PR  106/104 K Download  
9 B08  6.00-13/53D/12PR  106/104 K Download  
10 B09   6.00-14/33B/14PR  108/106 K Download  
11 B010  6.00-14/53D/14PR  108/106 K  Download  
12 B011  6.00-15 RF/53D/14PR  113/111 K Download  
13 B012  6.00-15 RF/54B/14PR  113/111 K  Download  
14 B013   6.50-15/33B/12PR  113/111 K Download  
15 B014   6.50-15/53D/12PR  113/111 K Download  
16 B015   6.50-16/33B/14PR  114/112 K Download  
17 B016   6.50-16/53D/14PR  114/112 K Download  
18 B017  6.50-16/54B/14PR  114/112 K Download  
19 B018   7.00-15/33B/14PR 117/115 K Download  
20 B019   7.00-15/53D/14PR 117/115 K Download  
21 B020   7.00-16/33B/14PR  118/114 K Download  
22 B021   7.00-16/33B/16PR  123/121 K Download  
23 B022   7.00-16/53D/14PR  118/114 K Download  
24 B023   7.00-16/53D/16PR  123/121 K Download  
25 B024   7.00-16/53D/16PR/2VT  123/121 K  Download  
26 B025   7.00-16/54B/14PR  118/114 K Download  
27  B026  7.00-16/54B/16PR  123/121 K Download  
28  B027  7.50-16/33B/16PR  127/124 K Download  
29  B028  7.50-16/53D/16PR  127/124 K  Download  
30  B031  7.50-16/54B/16PR  127/124 K Download  
31 B029   7.50-16/53D/18PR  131/128 K Download  
32  B030  7.50-16/53D/20PR  138 C Download  
33  B032  7.50-18/33B/14PR 127/125 K Download  
34  B033  7.50-20/33B/16PR 132/129 K Download  
35  B034  7.50-20/53D/16PR 132/129 K Download  
36 B035   8.25-16/33B/18PR  131/128 K Download  
37 B036  8.25-16/33B/20PR 137/135 G Download   
38 B037    8.25-16/33B/20PR  134/132 K Download  
39 B038  8.25-16/53D/18PR  131/128 K Download  
40 B040    8.25-16/53D/20PR  134/132 K Download  
41 B039  8.25-16/53D/20PR 137/135 G Download  
42 B041   8.25-16/54B/18PR  131/128 K Download  
43 B042   8.25-16/54B/20PR  134/132 K Download  
44 B043   8.25-20/34B/16PR  134/132 K  Download  
45 B044   8.25-20/34B/18PR  141/139 K Download  
46 B045   8.25-20/53D/16PR  138/134 K Download  
47 B046   8.25-20/53D/18PR  141/139 K Download  
48 B047   9.00-20/34B/16PR  144/141 K Download  
49 B048   9.00-20/34B/18PR  147/144 K Download  
50 B049  9.00-20/53D/16PR  144/141 K Download  
51 B050   9.00-20/53D/18PR  147/144 K Download  
52 B051   9.00-20/56D/16PR  144/141 G Download  
53 B052  10.00-20/34B/18PR  146/143 K Download  
54 B053   10.00-20/36B/18PR 146/143 K Download  
55 B054   10.00-20/53D/18PR  146/143 K  Download  
56 B055   10.00-20/56D/20PR  150/148 G Download  
57 B056  11.00-20/52L/20PR 152/149 G Download  
58 B057  11.00-20/36B/18PR  150/148 K Download  
59 B058  11.00-20/53D/18PR  150/148 K  Download  
60 B059  11.00-20/53D/20PR  152/149 K Download  
61 B071  11.00-20/53D/20PR/STD 152/149 K Download  
62 B060   11.00-20 RF/54D/24PR  155/151 K Download  
63 B061   11.00-20/56D/24PR 155/152 G Download  
64 B064  12.00-20/53D/18PR  153/149 K Download  
65 B065   12.00-20/53D/20PR  155/151 K Download  
66 B066  12.00-20/53D/24PR  156/152 G Download  
67 B062  12.00-20/52L/20PR  155/151 G Download  
68 B063  12.00-20/52L/24PR  156/152 G Download  
69 B067  12.00-20/54D/24PR  156/152 G  Download  
70 B068   12.00-20/55D/24PR 156/152 F Download  
71 B072  12.00-20/55DM/24PR 156/152 F Download  
72 B069   165-13/53D/14PR  106/104 K Download