Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Các điều lệ, quy chế (quản trị, tài chính, ..) của công ty cập nhật tháng 5/2017
2 Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3 Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4 Báo cáo thường niên năm 2016 - DRC
5 Báo cáo tài chính DRC năm 2016 (đã kiểm toán)
6 Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7 Báo cáo thường niên năm 2015
8 Các báo cáo tài chính năm 2015
9 Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
10 Các điều lệ, quy chế (quản trị, tài chính, ..) của công ty cập nhật ngày 8/4/2015