Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)
2 Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
3 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014
4 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014
5 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014
6 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014
7 Quy chế quản lý mua sắm vật tư, tài sản công ty.
8 Danh sách các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
9 Bản cáo bạch DRC (2006)
10 Báo cáo tài chính quý 4/2013