Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo giải trình chênh lệch kiểm toán năm 2008
2 Báo cáo tài chính quý 2/2009
3 Các điều lệ, quy chế (quản trị, tài chính, ..) của công ty cập nhật tháng 5/2017
4 Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán)
5 Báo cáo tài chính quý 4/2008
6 Báo cáo tài chính quý 3/2008
7 Báo cáo tài chính quý 2/2008
8 Báo cáo tài chính quý 1/2008
9 Báo cáo tài chính năm 2007 (đã kiểm toán)
10 Báo cáo tài chính năm 2006 (đã kiểm toán)