Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 34 - Lốp ô tô

STT
 Mã GCN   Tên sản phẩm  Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ  Giấy Chứng Nhận
 RADIAL
01 R57 - 75  5.50R13/D625/14PR - TT và TL dùng chung GCN 105/103 L Download
02 R58 - 81  5.50R13/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN 105/103L Download
03 R69  5.50R13LT/D725/14PR/TL 105/103L Download
04 R051  6.50R16/D617/14PR 114/111L Download
05 R052 - 70  6.50R16/D625/14PR -  TT và TL dùng chung GCN 114/111L Download
06 R053 - 71  6.50R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN 114/111L Download
07 R054  7.00R16/D616/14PR - TT và TL dùng chung GCN 118/115L  Download
08 R055   7.00R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN  118/115L  Download
09 R063  7.00R16LT/D616/14PR/TL 118/115L  Download
10 R76 - 80  7.00R16/LT/D616/16PR - TT và TL dùng chung GCN  122/120L Download
11 R64  7.00R16LT/D725/14PR/TL   118/115L  Download
12 R65 - 77   7.00R16LT/D725/16PR - TT và TL dùng chung GCN 122/120L Download
13 R59  7.50R16/D652/14PR 122/118L Download
14 R60  7.50R16/D812/14PR 122/118L Download
15 R61  8.25R16/D652/16PR 128/124L Download
16 R62  8.25R16/D812/16PR 128/124L Download
17 R84  8.25R20/D812/16PR 141/140K Download
18 R82  9.00R20/D641/16PR 144/142L Download
19 R01  9.00R20/D831/16PR 144/142K Download
20 R83  9.00R20/D911/16PR 144/142K Download
21

GCN:1313/VAQ18 (31/5/2023-31/5/2026)

BCTN:0934/BCTN-PO/23 (09/5/2023)

Lốp 9.00R20/D842/16PR 144/142K Download
22

GCN:0750/VAQ18 (09/3/2023-09/3/2026)

BCTN:0217/BCTN-PO/23 (17/2/2023)

Lốp 10.00R20/D651/18PR 149/146L Download
23

GCN:0652/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2719/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

 10.00R20/D651/18PR 150/147G Download
24 R06  10.00R20/D821/18PR 149/146K Download
25

GCN:0050/VAQ18 (29/12/2022)

BCTN:2616/BCTN-PO/22 (15/12/2022)

Lốp 10.00R20/D841/18PR 149/146K Download
26

GCN:0399/VAQ18 (07/4/2023-07/4/2026)

BCTN:0566/BCTN-PO/23 (23/3/2023)

Lốp 10.00R20/D911/18PR 149/146K Download
27 R73  10.00R22.5/D641/16PR 141/139M Download
28 R012  11.00R20/D631/18PR 152/149L Download
29

GCN:1315/VAQ18 (31/5/2023-31/5/2026)

BCTN:0979/BCTN-PO/23 (12/5/2023)

Lốp 11.00R20/D811/18PR 152/149K Download
30

GCN:0474/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2723/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

 11.00R20/D821/18PR 152/149K Download
31

GCN:0473/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2722/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

 11.00R20/D841/18PR 152/149K Download
32

GCN:0860/VAQ18 (09/3/2023-09/3/2026)

BCTN:0188/BCTN-PO/23 (14/02/2023)

Lốp 11R22.5/D611/16PR 146/143L Download
33

GCN:0255/VAQ18 (10/3/2023-10/3/2026)

BCTN:0177/BCTN-PO/23 (13/2/2023)

Lốp 11R22.5/D622/14PR 144/142M Download
34

GCN:0959/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0376/BCTN-PO/23 (06/3/2023)

 11R22.5/D601/16PR 148/145M Download
35 R026  11R22.5/D611/16PR 148/145M Download
36

GCN:0273/VAQ18 (16/3/2023-16/3/2026)

BCTN:0175/BCTN-PO/23 (13/2/2023)

Lốp 11R22.5/LS611/16PR 146/143L Download
37 R90  12.00R20/D651/20PR 156/153/L Download
38

GCN:1316/VAQ18 (31/5/2023-31/5/2026)

BCTN:0933/BCTN-PO/23 (09/5/2023)

Lốp 12.00R20/D811/20PR 156/153K Download
39 R033   12.00R20/D821/20PR 156/153K Download
40 R74  12.00R20/D821/20PR/DPLUS  156/153K Download
41 R034   12.00R20/D911/20PR 156/153F Download
42 R85 12.00R20/D951/20PR 156/153F Download
43 R037  12R22.5/D611/18PR 152/149M Download
44 R78 12R22.5/D611/18PR/DPLUS 152/149M Download
45

GCN:0475/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2721/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

 12R22.5/D821/18PR 152/149K Download
46 R056   12R22.5/D911/18PR 152/149F Download
47 R72  155R12C/D625/12PR/TL 95/93L Download
48 R86  155R13C/D626/8PR/TL 91/89N Download
49 R87  165/70R13C/D627/8PR/TL 94/92P Download
50

GCN:075/VAQ18 (25/01/2022-25/01/2025)

BCTN:2143/BCTN-PO/21 (30/12/2021)

Lốp 175R13C/D626/8PR/TL 97/95N Download
51 R89  175R14C/D726/8PR/TL 99/98N Download
52 R66  195R15C/D625/12PR/TL 112/109L Download
53 R67  195R14C/D615/12PR/TL 111/108L Download
 BIAS
01 B070  4.50-12/33B/12PR 84/82K Download
02 B01  5.00-12/33B/12PR 88/86K Download
03 B02  5.00-12/53D/12PR 88/86K Download
04

GCN:0472/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2656/BCTN-PO/22 (19/12/2022)

Lốp 5.50-13LT/33B/12PR 102/100K Download
05

GCN:0936/VAQ18 (15/3/2023-15/3/2026)

BCTN:0303/BCTN-PO/23 (27/2/2023)

Lốp 5.50-13LT/53D/12PR 102/100K Download
06 B073  5.50-14LT/53D/12PR 104/102K Download
07

GCN:0262/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2604/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

Lốp 6.00-13 LT/33B/12PR 106/104K Download
08

GCN:0263/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2603/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

 Lốp 6.00-13 LT/53D/12PR 106/104K Download
09

GCN:1318/VAQ18 (31/5/2023-31/5/2026)

BCTN:0935/BCTN-PO/23 (09/5/2023)

Lốp 6.00-14LT/33B/14PR 108/106K Download
10

GCN:0753/VAQ18 (15/3/2023-15/3/2026)

BCTN:0304/BCTN-PO/23 (27/2/2023)

Lốp 6.00-14LT/53D/14PR 108/106K  Download
11

GCN:0454/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2720/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

 6.00-15LT/53D/14PR 113/111K Download
12

GCN:0922/VAQ18 (23/3/2023-23/3/2026)

BCTN:0338/BCTN-PO/23 (02/3/2023)

 6.00-15LT RF/54B/14PR 113/111K  Download
13 B013   6.50-15LT/33B/12PR 113/111K Download
14 B014   6.50-15LT/53D/12PR 113/111K Download
15

GCN:0558/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2657/BCTN-PO/22 (19/12/2022)

Lốp 6.50-16LT/33B/14PR 114/112K Download
16

GCN:0297/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2615/BCTN-PO/22 (15/12/2022)

 Lốp 6.50-16 LT/53D/14PR 114/112K Download
17 B020   7.00-16/33B/14PR 118/114K Download
18

GCN:0296/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2545/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

 Lốp 7.00-16 LT/33B/16PR 123/121K Download
19

GCN:0752VAQ18 (23/3/2023-23/3/2026)

BCTN:0347/BCTN-PO/23 (02/3/2023)

 7.00-16LT/33B/14PR  118/114K Download
20

GCN:1138/VAQ18 (01/06/2022)

BCTN:0744/BCTN-PO/22 (16/5/2022)

Lốp 7.00-16LT/33B/16PR - new 123/121K Download
21

GCN:0725VAQ18 (23/3/2023-23/3/2026)

BCTN:0346/BCTN-PO/23 (02/3/2023)

 LỐP 7.00-16/53D/14PR 118/114K Download
22 B082  7.00-16/53D/16PR 123/121K Download
23

GCN:0102/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2544/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

Lốp 7.00-16LT/53DM/16PR 123/121K Download
24 B024   7.00-16/53D/16PR/2VT 123/121K  Download
25 B025   7.00-16/54B/14PR 118/114K Download
26

GCN:0923/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0431/BCTN-PO/23 (09/3/2023)

7.25-16LT/53D/18PR 131/128K Download
27 B027  7.50-16/33B/16PR 127/124K Download
28

GCN:0103/VAQ18 (29/12/2022)

BCTN:2602/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

Lốp 7.50-16LT/53D/16PR 127/124K  Download
29

GCN:0723/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0468/BCTN-PO/23 (13/3/2023)

Lốp 7.50-16LT/33B/16PR 127/124K  Download
30

GCN:0923/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0431/BCTN-PO/23 (09/3/2023)

Lốp 7.50-16/53D/18PR 131/128K Download
31

GCN:0271/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2535/BCTN-PO/22 (06/12/2022)

Lốp 8.25-16 LT/33B/18PR 131/128K Download
32

GCN:0722/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0429/BCTN-PO/23 (09/3/2023)

 8.25-16/33B/20PR 137/135G Download
33 B038  8.25-16/53D/18PR 131/128K Download
34

GCN:0272/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2546/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

Lốp 8.25-16 LT/53D/20PR 134/132K Download
35 B039  8.25-16LT/53D/20PR 137/135G Download
36 B077  8.25-16LT/54B/18PR 131/128K Download
37 B044   8.25-20/34B/18PR 141/139J Download
38 B078  8.25-20/34B/16PR 144/141K Download
39

GCN:0558/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2657/BCTN-PO/22 (19/12/2022)

 8.25-20/53D/16PR 138/134K Download
40 B079  8.25-20/53D/16PR 144/141K Download
41 B046   8.25-20/53D/18PR 141/139J Download
42 B047   9.00-20/34B/16PR 144/141K Download
43

GCN:0898/VAQ18 (09/3/2023-09/3/2026)

BCTN:0215/BCTN-PO/23 (17/02/2023)

Lốp 9.00-20/34B/18PR 147/144K Download
44 B049  9.00-20/53D/16PR 144/141K Download
45 B052  10.00-20/34B/18PR 146/143K Download
46 B080  10.00-20/34B/18PR 150/146K Download
47

GCN:0724/VAQ18 (09/3/2023-09/3/2026)

BCTN:0216/BCTN-PO/23 (17/02/2023)

Lốp 10.00-20/53D/18PR 146/143K  Download
48 B081  10.00-20/53D/18PR 150/146K Download
49 B057  11.00-20/36B/18PR 150/148K Download
50 B058  11.00-20/53D/18PR 150/148K  Download
51

GCN:1006/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0176/BCTN-PO/23 (13/02/2023)

 11.00-20/53D/20PR 152/149K Download
52 B071  11.00-20/53D/20PR/STD 152/149K Download
53 B065   12.00-20/53D/20PR 155/151K Download
54 1659/VAQ18 Lốp oto DRC 12.00-20/52A/18PR 153/149F Download
55

GCN:071/VAQ18 (18/01/2023-18/01/2026)

BCTN:2654/BCTN-PO/22 (19/12/2022)

Lốp 12.00-20/55D/24PR 156/152F Download