Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 34 - Lốp ô tô

STT
 Mã GCN   Tên sản phẩm  Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ  Giấy Chứng Nhận
 RADIAL
1 R57  5.50R13/D625/14PR/TL 105/103 L Download
2 R75  5.50R13LT/D625/14PR 105/103L Download
3 R58  5.50R13/D725/14PR/TL 105/103L  
4 R81  5.50R13/D725/14PR 105/103L Download
5 R69  5.50R13LT/D725/14PR/TL 105/103L Download
6 R051  6.50R16/D617/14PR 114/111L Download
7 R052  6.50R16/D625/14PR/TT 114/111L Download
8 R70  6.50R16LT/D625/14PR/TL 114/111L Download
9 R053  6.50R16/D725/14PR 114/111L Download
10 R71  6.50R16LT/D725/14PR/TL 114/111L Download
11 R054  7.00R16/D616/14PR - TT và TL dùng chung GCN 118/115L  Download
12 R055   7.00R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN  118/115L  Download
13 R063  7.00R16LT/D616/14PR/TL 118/115L  Download
14 R76  7.00R16/LT/D616/16PR 122/120L Download
15 R80  7.00R16/LT/D616/16PR/TL 122/120L Download
16 R64  7.00R16LT/D725/14PR/TL   118/115L  Download
17 R65  7.00R16LT/D725/16PR 122/120L Download
18 R77  7.00R16/LT/D725/16PR/TL 122/120L Download
19 R59  7.50R16/D652/14PR 122/118L Download
20 R60  7.50R16/D812/14PR 122/118L Download
21 R61  8.25R16/D652/16PR 128/124L Download
22 R62  8.25R16/D812/16PR 128/124L Download
23 R82  9.00R20/D641/16PR 144/142L Download
24 R01  9.00R20/D831/16PR 144/142K Download
  R83  9.00R20/D911/16PR 144/142K Download
25 R03  9.00R20/D842/16PR 144/142K Download
26 R02  9.00R20/D842/16PR 147/143G  
26 R05  10.00R20/D651/18PR 149/146L Download
27 R04  10.00R20/D651/18PR 150/147G Download
28 R06  10.00R20/D821/18PR 149/146K Download
29 R07  10.00R20/D841/18PR 150/147G  
30 R08  10.00R20/D841/18PR 149/146K Download
31 R09  10.00R20/D861/18PR 149/146K  
32 R010  10.00R20/D911/18PR 149/146F  
33 R73  10.00R22.5/D641/16PR 141/139M Download
34 R012  11.00R20/D631/18PR 152/149L Download
35 R011  11.00R20/D631/18PR 153/150G  
36 R013  11.00R20/D651/18PR 152/149L  
37 R015  11.00R20/D811/18PR 152/149K Download
38 R014  11.00R20/D811/18PR 153/150G  
39 R016  11.00R20/D811/18PR/STD 150/147K  
40 R018  11.00R20/D821/18PR 152/149K Download
41 R017  11.00R20/D821/18PR 153/150G  
42 R019  11.00R20/D821/18PR/STD 150/147K  
43 R021  11.00R20/D841/18PR 152/149K Download
44 R020  11.00R20/D841/18PR 153/150G  
45 R022  11.00R20/D911/18PR 152/149F  
46 R023  11R22.5/D601/16PR 146/143L  
47 R025  11R22.5/D611/16PR 146/143L Download
48 R024  11R22.5/D601/16PR 148/145M Download
49 R026  11R22.5/D611/16PR 148/145M Download
50 R027  11R22.5/D731/16PR 148/145M  
51 R028  11R22.5/D741/16PR 148/145M  
52 R029  11R22.5/D741/18PR 148/145M  
53 R030  12.00R20/D651/20PR 156/153L  
54 R031  12.00R20/D741/20PR 156/153K  
55 R032   12.00R20/D811/20PR 156/153K Download
56 R033   12.00R20/D821/20PR 156/153K Download
57 R74  12.00R20/D821/20PR/DPLUS  156/153K Download
58 R034   12.00R20/D911/20PR 156/153F Download
59 R035   12.00R24/D931/20PR  160/157F  
60 R036   12R22.5/D611/18PR 152/149L  
61 R037   12R22.5/D611/18PR 152/149M Download
62 R78  12R22.5/D611/18PR/DPLUS 152/149M Download
63 R038   12R22.5/D681/18PR 152/149M  
64 R039   12R22.5/D821/18PR 152/149K Download
65 R056   12R22.5/D911/18PR 152/149F Download
66 R72  155R12C/D625/12PR/TL 95/93L Download
67 R66  195R15C/D625/12PR/TL 112/109L Download
68 R67  195R14C/D615/12PR/TL 111/108L Download
69 R040  275/80R22.5/D621/16PR 147/144M  
70 R041  295/80R22.5/D601/16PR 152/149M  
71 R042  295/75R22.5/D641/16PR 146/143M  
72 R043  295/80R22.5/D721/16PR 152/149M  
73 R044  295/80R22.5/D721/18PR 152/149M  
74 R045  315/80R22.5/D601/18PR 154/151M  
75 R047  315/80R22.5/D811/20PR 156/153L  
76 R046   315/80R22.5/D721/20PR 156/153M  
77 R048  315/80R22.5/D921/20PR 156/153K  
78 R050   385/65R22.5/D711/20PR 160M  
79 R049   385/65R22.5/D661/20PR 160M  
 BIAS
1 B070  4.50-12/33B/12PR 84/82K Download
2 B01  5.00-12/33B/12PR 88/86K Download
3 B02  5.00-12/53D/12PR 88/86K Download
4 B03   5.00-12/53D/14PR 100/98K  
5 B04   5.50-13/33B/12PR 102/100K Download
6 B05   5.50-13/53D/12PR 102/100K Download
7 B06  5.50-13/53D/14PR 106/104K  
8 B073  5.50-14LT/53D/12PR 104/102K Download
9 B07   6.00-13/33B/12PR 106/104K Download
10 B08  6.00-13/53D/12PR 106/104K Download
11 B09   6.00-14/33B/14PR 108/106K  
11 B76  6.00-14LT/33B/14PR 108/106K Download
12 B010  6.00-14/53D/14PR 108/106K  Download
13 B011  6.00-15 RF/53D/14PR 113/111K Download
14 B012  6.00-15 RF/54B/14PR 113/111K  Download
15 B013   6.50-15LT/33B/12PR 113/111K Download
16 B014   6.50-15LT/53D/12PR 113/111K Download
17 B015   6.50-16/33B/14PR 114/112K Download
18 B016   6.50-16/53D/14PR 114/112K Download
19 B017  6.50-16/54B/14PR 114/112K  
20 B018   7.00-15/33B/14PR 117/115K  
21 B019   7.00-15/53D/14PR 117/115K  
22 B020   7.00-16/33B/14PR 118/114K Download
23 B021   7.00-16/33B/16PR 123/121K Download
24 B74  7.00-16LT/33B/14PR - new 118/114K Download
25 B75  7.00-16LT/33B/16PR - new 123/121K Download
26 B022   7.00-16/53D/14PR 118/114K Download
27 B023   7.00-16/53D/16PR 123/121K Download
28 B024   7.00-16/53D/16PR/2VT 123/121K  Download
29 B025   7.00-16/54B/14PR 118/114K Download
30 B026  7.00-16/54B/16PR 123/121K  
31 B027  7.50-16/33B/16PR 127/124K Download
32 B028  7.50-16/53D/16PR 127/124K  Download
33 B031  7.50-16/54B/16PR 127/124K  
34 B029   7.50-16/53D/18PR 131/128K Download
35 B030  7.50-16/53D/20PR 138C  
36 B032  7.50-18/33B/14PR 127/125K  
37 B033  7.50-20/33B/16PR 132/129K  
38 B034  7.50-20/53D/16PR 132/129K  
39 B035   8.25-16/33B/18PR 131/128K Download
40 B036  8.25-16/33B/20PR 137/135G Download
41 B037    8.25-16/33B/20PR 134/132K  
42 B038  8.25-16/53D/18PR 131/128K Download
43 B040    8.25-16/53D/20PR 134/132K Download
44 B039  8.25-16LT/53D/20PR 137/135G Download
45 B041   8.25-16/54B/18PR 131/128K  
45 B77  8.25-16LT/54B/18PR 131/128K Download
46 B042   8.25-16/54B/20PR 134/132K  
47 B043   8.25-20/34B/16PR 134/132K   
48 B044   8.25-20/34B/18PR 141/139K Download
49 B045   8.25-20/53D/16PR 138/134K Download
50 B046   8.25-20/53D/18PR 141/139K Download
51 B047   9.00-20/34B/16PR 144/141K Download
52 B048   9.00-20/34B/18PR 147/144K Download
53 B049  9.00-20/53D/16PR 144/141K Download
54 B050   9.00-20/53D/18PR 147/144K  
55 B051   9.00-20/56D/16PR 144/141G  
56 B052  10.00-20/34B/18PR 146/143K Download
57 B053   10.00-20/36B/18PR 146/143K  
58 B054   10.00-20/53D/18PR 146/143K  Download
59 B055   10.00-20/56D/20PR 150/148G  
60 B056  11.00-20/52L/20PR 152/149G  
61 B057  11.00-20/36B/18PR 150/148K Download
62 B058  11.00-20/53D/18PR 150/148K  Download
63 B059  11.00-20/53D/20PR 152/149K Download
64 B071  11.00-20/53D/20PR/STD 152/149K Download
65 B060   11.00-20 RF/54D/24PR 155/151K  
66 B061   11.00-20/56D/24PR 155/152G  
67 B064  12.00-20/53D/18PR 153/149K  
68 B065   12.00-20/53D/20PR 155/151K Download
69 B066  12.00-20/53D/24PR 156/152G  
70 B062  12.00-20/52L/20PR 155/151G  
71 B063  12.00-20/52L/24PR 156/152G  
72 B067  12.00-20/54D/24PR 156/152G   
73 B068   12.00-20/55D/24PR 156/152F  
74 B072  12.00-20/55DM/24PR 156/152F Download
75 B069   165-13/53D/14PR 106/104K