Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 34 - Lốp ô tô

STT
 Mã GCN   Tên sản phẩm  Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ  Giấy Chứng Nhận
 RADIAL
01 R57 - 75  5.50R13/D625/14PR - TT và TL dùng chung GCN 105/103 L Download
02 R58 - 81  5.50R13/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN 105/103L Download
03 R052 - 70  6.50R16/D625/14PR -  TT và TL dùng chung GCN 114/111L Download
04 R053 - 71  6.50R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN 114/111L Download
05 R054  7.00R16/D616/14PR - TT và TL dùng chung GCN 118/115L  Download
06 R055   7.00R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN  118/115L  Download
07 R76 - 80  7.00R16/LT/D616/16PR - TT và TL dùng chung GCN  122/120L Download
08 R65 - 77   7.00R16LT/D725/16PR - TT và TL dùng chung GCN 122/120L Download
09 R59  7.50R16/D652/14PR 122/118L Download
10 R60  7.50R16/D812/14PR 122/118L Download
11 R61  8.25R16/D652/16PR 128/124L Download
12 R62  8.25R16/D812/16PR 128/124L Download
13 R84  8.25R20/D812/16PR 141/140K Download
14 R82  9.00R20/D641/16PR 144/142L Download
15 R01  9.00R20/D831/16PR 144/142K Download
16 R83  9.00R20/D911/16PR 144/142K Download
17

GCN:1313/VAQ18 (31/5/2023-31/5/2026)

BCTN:0934/BCTN-PO/23 (09/5/2023)

Lốp 9.00R20/D842/16PR 144/142K Download
18

GCN:0750/VAQ18 (09/3/2023-09/3/2026)

BCTN:0217/BCTN-PO/23 (17/2/2023)

Lốp 10.00R20/D651/18PR 149/146L Download
19

GCN:0652/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2719/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

 10.00R20/D651/18PR 150/147G Download
20 R06  10.00R20/D821/18PR 149/146K Download
21

GCN:0050/VAQ18 (29/12/2022)

BCTN:2616/BCTN-PO/22 (15/12/2022)

Lốp 10.00R20/D841/18PR 149/146K Download
22

GCN:0399/VAQ18 (07/4/2023-07/4/2026)

BCTN:0566/BCTN-PO/23 (23/3/2023)

Lốp 10.00R20/D911/18PR 149/146K Download
23 R73  10.00R22.5/D641/16PR 141/139M Download
24 R012  11.00R20/D631/18PR 152/149L Download
25

GCN:1315/VAQ18 (31/5/2023-31/5/2026)

BCTN:0979/BCTN-PO/23 (12/5/2023)

Lốp 11.00R20/D811/18PR 152/149K Download
26

GCN:0474/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2723/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

11.00R20/D821/18PR 152/149K Download
27

GCN:0473/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2722/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

11.00R20/D841/18PR 152/149K Download
28

GCN:0860/VAQ18 (09/3/2023-09/3/2026)

BCTN:0188/BCTN-PO/23 (14/02/2023)

Lốp 11R22.5/D611/16PR 146/143L Download
29

GCN:0255/VAQ18 (10/3/2023-10/3/2026)

BCTN:0177/BCTN-PO/23 (13/2/2023)

Lốp 11R22.5/D622/14PR 144/142M Download
30

GCN:0959/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0376/BCTN-PO/23 (06/3/2023)

 11R22.5/D601/16PR 148/145M Download
31

GCN:0273/VAQ18 (16/3/2023-16/3/2026)

BCTN:0175/BCTN-PO/23 (13/2/2023)

Lốp 11R22.5/LS611/16PR 146/143L Download
32 R90  12.00R20/D651/20PR 156/153/L Download
33

GCN:1316/VAQ18 (31/5/2023-31/5/2026)

BCTN:0933/BCTN-PO/23 (09/5/2023)

Lốp 12.00R20/D811/20PR 156/153K Download
34 R033   12.00R20/D821/20PR 156/153K Download
35 R74  12.00R20/D821/20PR/DPLUS  156/153K Download
36 R034   12.00R20/D911/20PR 156/153F Download
37 R85 12.00R20/D951/20PR 156/153F Download
38 R037  12R22.5/D611/18PR 152/149M Download
39 R78 12R22.5/D611/18PR/DPLUS 152/149M Download
40

GCN:0475/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2721/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

 12R22.5/D821/18PR 152/149K Download
41 R056   12R22.5/D911/18PR 152/149F Download
42 R72  155R12C/D625/12PR/TL 95/93L Download
43 R86  155R13C/D626/8PR/TL 91/89N Download
44 R87  165/70R13C/D627/8PR/TL 94/92P Download
45

GCN:075/VAQ18 (25/01/2022-25/01/2025)

BCTN:2143/BCTN-PO/21 (30/12/2021)

Lốp 175R13C/D626/8PR/TL 97/95N Download
46 R89  175R14C/D726/8PR/TL 99/98N Download
47 R66  195R15C/D625/12PR/TL 112/109L Download
48 R67  195R14C/D615/12PR/TL 111/108L Download
49

GCN:1736/VAQ18 (02/08/2023-02/08/2026)

BCTN:0981/BCTN-PO/23 (12/05/2023)

9.00R20/16PR/D831/K 144/142K Download
50

GCN:1313/VAQ18 (31/05/2023-31/05/2026)

BCTN:0934/BCTN-PO/23 (09/05/2023)

9.00R20/16PR/D842/K 144/142 L  Download
51

GCN:10052VAQ18 (21/06/2023-21/06/2026)

BCTN:1149/BCTN-PO/22 (02/06/2023)

175R14C/D726/10PR/TL 110/108L Download
52

GCN:1316/VAQ18 (31/05/2023-31/05/2026)

BCTN:0933/BCTN-PO/23 (02/06/2023)

12.00R20/20PR/D811/K 156/153K Download
53

GCN:2119/VAQ18 (09/08/2023-09/08/2026)

BCTN:0933/BCTN-PO/23(09/05/2023)

12.00R20/20PR/D911/F 156/153F Download
54

GCN:2249/VAQ18 (09/08/2023-09/08/2026)

BCTN:0982/BCTN-PO/23(12/05/2023)

11.00R20/18PR/D631/L 152/149L Download
55

GCN:1314/VAQ18 (18/07/2023-18/07/2026)

BCTN:1097/BCTN-PO/23(26/05/2023)

9.00R20/16PR/D641/L 144/142L Download
56

GCN:1682/VAQ18 (08/08/2023-08/08/2026)

BCTN:1098/BCTN-PO/23(26/05/2023)

9.00R20/16PR/D911/K 144/142K Download
57

GCN:1315/VAQ18 (31/05/2023-31/05/2026)

BCTN:0979/BCTN-PO/23(26/05/2023)

11.00R20/18PR/D811/K 152/149K Download
 BIAS
01 B01  5.00-12/33B/12PR 88/86K Download
02 B02  5.00-12/53D/12PR 88/86K Download
03

GCN:0472/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2656/BCTN-PO/22 (19/12/2022)

Lốp 5.50-13LT/33B/12PR 102/100K Download
04

GCN:0936/VAQ18 (15/3/2023-15/3/2026)

BCTN:0303/BCTN-PO/23 (27/2/2023)

Lốp 5.50-13LT/53D/12PR 102/100K Download
05

GCN:0262/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2604/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

Lốp 6.00-13 LT/33B/12PR 106/104K Download
06

GCN:0263/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2603/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

 Lốp 6.00-13 LT/53D/12PR 106/104K Download
07

GCN:1318/VAQ18 (31/5/2023-31/5/2026)

BCTN:0935/BCTN-PO/23 (09/5/2023)

Lốp 6.00-14LT/33B/14PR 108/106K Download
08

GCN:0753/VAQ18 (15/3/2023-15/3/2026)

BCTN:0304/BCTN-PO/23 (27/2/2023)

Lốp 6.00-14LT/53D/14PR 108/106K  Download
09

GCN:0454/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2720/BCTN-PO/22 (22/12/2022)

 6.00-15LT/53D/14PR 113/111K Download
10

GCN:0922/VAQ18 (23/3/2023-23/3/2026)

BCTN:0338/BCTN-PO/23 (02/3/2023)

 6.00-15LT RF/54B/14PR 113/111K  Download
11 B013   6.50-15LT/33B/12PR 113/111K Download
12 B014   6.50-15LT/53D/12PR 113/111K Download
13

GCN:0558/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2657/BCTN-PO/22 (19/12/2022)

Lốp 6.50-16LT/33B/14PR 114/112K Download
14

GCN:0297/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2615/BCTN-PO/22 (15/12/2022)

 Lốp 6.50-16 LT/53D/14PR 114/112K Download
15 B020   7.00-16/33B/14PR 118/114K Download
16

GCN:0296/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2545/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

 Lốp 7.00-16 LT/33B/16PR 123/121K Download
17

GCN:0752VAQ18 (23/3/2023-23/3/2026)

BCTN:0347/BCTN-PO/23 (02/3/2023)

 7.00-16LT/33B/14PR  118/114K Download
18

GCN:1138/VAQ18 (01/06/2022)

BCTN:0744/BCTN-PO/22 (16/5/2022)

Lốp 7.00-16LT/33B/16PR - new 123/121K Download
19

GCN:0725VAQ18 (23/3/2023-23/3/2026)

BCTN:0346/BCTN-PO/23 (02/3/2023)

 LỐP 7.00-16/53D/14PR 118/114K Download
20 B082  7.00-16/53D/16PR 123/121K Download
21

GCN:0102/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2544/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

Lốp 7.00-16LT/53DM/16PR 123/121K Download
22

GCN:0923/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0431/BCTN-PO/23 (09/3/2023)

7.25-16LT/53D/18PR 131/128K Download
23

GCN:0103/VAQ18 (29/12/2022)

BCTN:2602/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

Lốp 7.50-16LT/53D/16PR 127/124K  Download
24

GCN:0723/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0468/BCTN-PO/23 (13/3/2023)

Lốp 7.50-16LT/33B/16PR 127/124K  Download
25

GCN:0923/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0431/BCTN-PO/23 (09/3/2023)

Lốp 7.50-16/53D/18PR 131/128K Download
26

GCN:0271/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2535/BCTN-PO/22 (06/12/2022)

Lốp 8.25-16 LT/33B/18PR 131/128K Download
27

GCN:0722/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0429/BCTN-PO/23 (09/3/2023)

 8.25-16/33B/20PR 137/135G Download
28 B038  8.25-16/53D/18PR 131/128K Download
29

GCN:0272/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2546/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

Lốp 8.25-16 LT/53D/20PR 134/132K Download
31 B044   8.25-20/34B/18PR 141/139J Download
32 B078  8.25-20/34B/16PR 144/141K Download
33

GCN:0558/VAQ18 (09/01/2023-09/01/2026)

BCTN:2657/BCTN-PO/22 (19/12/2022)

 8.25-20/53D/16PR 138/134K Download
34 B079  8.25-20/53D/16PR 144/141K Download
35 B046   8.25-20/53D/18PR 141/139J Download
36 B047   9.00-20/34B/16PR 144/141K Download
37

GCN:0898/VAQ18 (09/3/2023-09/3/2026)

BCTN:0215/BCTN-PO/23 (17/02/2023)

Lốp 9.00-20/34B/18PR 147/144K Download
38 B049  9.00-20/53D/16PR 144/141K Download
39 B052  10.00-20/34B/18PR 146/143K Download
40 B080  10.00-20/34B/18PR 150/146K Download
41

GCN:0724/VAQ18 (09/3/2023-09/3/2026)

BCTN:0216/BCTN-PO/23 (17/02/2023)

Lốp 10.00-20/53D/18PR 146/143K  Download
42 B081  10.00-20/53D/18PR 150/146K Download
43 B057  11.00-20/36B/18PR 150/148K Download
44 B058  11.00-20/53D/18PR 150/148K  Download
45

GCN:1006/VAQ18 (31/3/2023-31/3/2026)

BCTN:0176/BCTN-PO/23 (13/02/2023)

 11.00-20/53D/20PR 152/149K Download
46 B071  11.00-20/53D/20PR/STD 152/149K Download
47 B065   12.00-20/53D/20PR 155/151K Download
48 1659/VAQ18 Lốp oto DRC 12.00-20/52A/18PR 153/149F Download
49

GCN:071/VAQ18 (18/01/2023-18/01/2026)

BCTN:2654/BCTN-PO/22 (19/12/2022)

Lốp 12.00-20/55D/24PR 156/152F Download
50

GCN: 10256/VAQ18 (14/10/2022 - 14/10/2026)

BCTN: 1425/BCTN-PO/23 (27/06/2023)

7.00-16LT/53D/14PR 118/116J Download
51

GCN: 10254/VAQ18(14/7/2022 - 14/7/2023)

BCTN: 1446/BCTN-PO/23 (30/06/2023)

7.00-16LT/33B/14PR 118/116J Download
52

GCN: 1874/VAQ18(11/7/2023 - 11/7/2026)

BCTN: 0936/BCTN-PO/23 (09/05/2023)

8.25-16LT/53D/20PR/G 137/135G Download
53

GCN: 1817/VAQ18(02/08/2023 - 02/08/2026)

BCTN: 0980/BCTN-PO/23 (12/05/2023)

6.50-15LT/53D/12PR 113/111K Download
54

GCN: 1872/VAQ18(11/07/2023 - 11/07/2026)

BCTN: 1099/BCTN-PO/23 (26/05/2023)

6.50-15LT/33B/12PR 113/111K Download
55

GCN: 1318/VAQ18(31/05/2023 - 31/05/2026)

BCTN: 0935/BCTN-PO/23 (09/05/2023)

6.00-14LT/33B/14PR 108/106K Download