Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 34 - Lốp ô tô

STT
 Mã GCN   Tên sản phẩm  Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ  Giấy Chứng Nhận
 RADIAL
1 R57 - 75  5.50R13/D625/14PR - TT và TL dùng chung GCN 105/103 L Download
2 R58 - 81  5.50R13/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN 105/103L Download
3 R69  5.50R13LT/D725/14PR/TL 105/103L Download
4 R051  6.50R16/D617/14PR 114/111L Download
5 R052 - 70  6.50R16/D625/14PR -  TT và TL dùng chung GCN 114/111L Download
6 R053 - 71  6.50R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN 114/111L Download
7 R054  7.00R16/D616/14PR - TT và TL dùng chung GCN 118/115L  Download
8 R055   7.00R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN  118/115L  Download
9 R063  7.00R16LT/D616/14PR/TL 118/115L  Download
10 R76 - 80  7.00R16/LT/D616/16PR - TT và TL dùng chung GCN  122/120L Download
12 R64  7.00R16LT/D725/14PR/TL   118/115L  Download
13 R65 - 77   7.00R16LT/D725/16PR - TT và TL dùng chung GCN 122/120L Download
15 R59  7.50R16/D652/14PR 122/118L Download
16 R60  7.50R16/D812/14PR 122/118L Download
17 R61  8.25R16/D652/16PR 128/124L Download
18 R62  8.25R16/D812/16PR 128/124L Download
  R84  8.25R20/D812/16PR 141/140K Download
19 R82  9.00R20/D641/16PR 144/142L Download
20 R01  9.00R20/D831/16PR 144/142K Download
21 R83  9.00R20/D911/16PR 144/142K Download
22 R03  9.00R20/D842/16PR 144/142K Download
23 R02  9.00R20/D842/16PR 147/143G  
24 R05  10.00R20/D651/18PR 149/146L Download
25 R04  10.00R20/D651/18PR 150/147G Download
26 R06  10.00R20/D821/18PR 149/146K Download
27 R07  10.00R20/D841/18PR 150/147G  
28 R08  10.00R20/D841/18PR 149/146K Download
29 R09  10.00R20/D861/18PR 149/146K  
30 R010  10.00R20/D911/18PR 149/146F  
31 R73  10.00R22.5/D641/16PR 141/139M Download
32 R012  11.00R20/D631/18PR 152/149L Download
33 R011  11.00R20/D631/18PR 153/150G  
34 R013  11.00R20/D651/18PR 152/149L  
35 R015  11.00R20/D811/18PR 152/149K Download
36 R014  11.00R20/D811/18PR 153/150G  
37 R016  11.00R20/D811/18PR/STD 150/147K  
38 R018  11.00R20/D821/18PR 152/149K Download
39 R017  11.00R20/D821/18PR 153/150G  
40 R019  11.00R20/D821/18PR/STD 150/147K  
41 R021  11.00R20/D841/18PR 152/149K Download
42 R020  11.00R20/D841/18PR 153/150G  
43 R022  11.00R20/D911/18PR 152/149F  
44 R023  11R22.5/D601/16PR 146/143L  
45 R025  11R22.5/D611/16PR 146/143L Download
46 R024  11R22.5/D601/16PR 148/145M Download
47 R026  11R22.5/D611/16PR 148/145M Download
48 R027  11R22.5/D731/16PR 148/145M  
49 R028  11R22.5/D741/16PR 148/145M  
50 R029  11R22.5/D741/18PR 148/145M  
53 R030  12.00R20/D651/20PR 156/153L  
54 R031  12.00R20/D741/20PR 156/153K  
55 R032   12.00R20/D811/20PR 156/153K Download
56 R033   12.00R20/D821/20PR 156/153K Download
57 R74  12.00R20/D821/20PR/DPLUS  156/153K Download
58 R034   12.00R20/D911/20PR 156/153F Download
  R85 12.00R20/D951/20PR 156/153F Download
59 R035   12.00R24/D931/20PR  160/157F  
60 R036   12R22.5/D611/18PR 152/149L  
61 R037   12R22.5/D611/18PR 152/149M Download
62 R78  12R22.5/D611/18PR/DPLUS 152/149M Download
63 R038   12R22.5/D681/18PR 152/149M  
64 R039   12R22.5/D821/18PR 152/149K Download
65 R056   12R22.5/D911/18PR 152/149F Download
66 R72  155R12C/D625/12PR/TL 95/93L Download
  R86  155R13C/D626/8PR/TL 91/89N Download
  R87  165/70R13C/D627/8PR/TL 94/92P Download
  R88  175R13C/D626/8PR/TL 97/95N Download
  R89  175R14C/D726/8PR/TL 99/98N Download
67 R66  195R15C/D625/12PR/TL 112/109L Download
68 R67  195R14C/D615/12PR/TL 111/108L Download
69 R040  275/80R22.5/D621/16PR 147/144M  
70 R041  295/80R22.5/D601/16PR 152/149M  
71 R042  295/75R22.5/D641/16PR 146/143M  
72 R043  295/80R22.5/D721/16PR 152/149M  
73 R044  295/80R22.5/D721/18PR 152/149M  
74 R045  315/80R22.5/D601/18PR 154/151M  
75 R047  315/80R22.5/D811/20PR 156/153L  
76 R046   315/80R22.5/D721/20PR 156/153M  
77 R048  315/80R22.5/D921/20PR 156/153K  
78 R050   385/65R22.5/D711/20PR 160M  
79 R049   385/65R22.5/D661/20PR 160M  
 BIAS
1 B070  4.50-12/33B/12PR 84/82K Download
2 B01  5.00-12/33B/12PR 88/86K Download
3 B02  5.00-12/53D/12PR 88/86K Download
4 B03   5.00-12/53D/14PR 100/98K  
5 B04   5.50-13/33B/12PR 102/100K Download
6 B05   5.50-13/53D/12PR 102/100K Download
7 B06  5.50-13/53D/14PR 106/104K  
8 B073  5.50-14LT/53D/12PR 104/102K Download
9 B07   6.00-13/33B/12PR 106/104K Download
10 B08  6.00-13/53D/12PR 106/104K Download
11 B09   6.00-14/33B/14PR 108/106K  
11 B76  6.00-14LT/33B/14PR 108/106K Download
12 B010  6.00-14/53D/14PR 108/106K  Download
13 B011  6.00-15 RF/53D/14PR 113/111K Download
14 B012  6.00-15 RF/54B/14PR 113/111K  Download
15 B013   6.50-15LT/33B/12PR 113/111K Download
16 B014   6.50-15LT/53D/12PR 113/111K Download
17 B015   6.50-16/33B/14PR 114/112K Download
18 B016   6.50-16/53D/14PR 114/112K Download
19 B017  6.50-16/54B/14PR 114/112K  
20 B018   7.00-15/33B/14PR 117/115K  
21 B019   7.00-15/53D/14PR 117/115K  
22 B020   7.00-16/33B/14PR 118/114K Download
23 B021   7.00-16/33B/16PR 123/121K Download
24 B74  7.00-16LT/33B/14PR - new 118/114K Download
25 B75  7.00-16LT/33B/16PR - new 123/121K Download
26 B022   7.00-16/53D/14PR 118/114K Download
27 B082  7.00-16/53D/16PR 123/121K Download
28 B023   7.00-16/53DM/16PR 123/121K Download
29 B024   7.00-16/53D/16PR/2VT 123/121K  Download
30 B025   7.00-16/54B/14PR 118/114K Download
31 B026  7.00-16/54B/16PR 123/121K  
32 B027  7.50-16/33B/16PR 127/124K Download
33 B028  7.50-16/53D/16PR 127/124K  Download
34 B031  7.50-16/54B/16PR 127/124K  
35 B029   7.50-16/53D/18PR 131/128K Download
36 B030  7.50-16/53D/20PR 138C  
37 B032  7.50-18/33B/14PR 127/125K  
38 B033  7.50-20/33B/16PR 132/129K  
39 B034  7.50-20/53D/16PR 132/129K  
40 B035   8.25-16/33B/18PR 131/128K Download
41 B036  8.25-16/33B/20PR 137/135G Download
42 B037    8.25-16/33B/20PR 134/132K  
43 B038  8.25-16/53D/18PR 131/128K Download
44 B040    8.25-16/53D/20PR 134/132K Download
45 B039  8.25-16LT/53D/20PR 137/135G Download
46 B041   8.25-16/54B/18PR 131/128K  
47 B077  8.25-16LT/54B/18PR 131/128K Download
48 B042   8.25-16/54B/20PR 134/132K  
49 B043   8.25-20/34B/16PR 134/132K   
50 B044   8.25-20/34B/18PR 141/139K Download
51 B078  8.25-20/34B/16PR 144/141K Download
52 B045   8.25-20/53D/16PR 138/134K Download
53 B079  8.25-20/53D/16PR 144/141K Download
54 B046   8.25-20/53D/18PR 141/139K Download
55 B047   9.00-20/34B/16PR 144/141K Download
56 B048   9.00-20/34B/18PR 147/144K Download
57 B049  9.00-20/53D/16PR 144/141K Download
58 B050   9.00-20/53D/18PR 147/144K  
59 B051   9.00-20/56D/16PR 144/141G  
60 B052  10.00-20/34B/18PR 146/143K Download
61 B080  10.00-20/34B/18PR 150/146K Download
62 B053   10.00-20/36B/18PR 146/143K  
63 B054   10.00-20/53D/18PR 146/143K  Download
64 B081  10.00-20/53D/18PR 150/146K Download
65 B055   10.00-20/56D/20PR 150/148G  
66 B056  11.00-20/52L/20PR 152/149G  
67 B057  11.00-20/36B/18PR 150/148K Download
68 B058  11.00-20/53D/18PR 150/148K  Download
69 B059  11.00-20/53D/20PR 152/149K Download
70 B071  11.00-20/53D/20PR/STD 152/149K Download
71 B060   11.00-20 RF/54D/24PR 155/151K  
72 B061   11.00-20/56D/24PR 155/152G  
73 B064  12.00-20/53D/18PR 153/149K  
74 B065   12.00-20/53D/20PR 155/151K Download
75 B066  12.00-20/53D/24PR 156/152G  
76 B062  12.00-20/52L/20PR 155/151G  
77 B063  12.00-20/52L/24PR 156/152G  
78 B067  12.00-20/54D/24PR 156/152G   
79 B068   12.00-20/55D/24PR 156/152F  
80 B072  12.00-20/55DM/24PR 156/152F  
81 B069   165-13/53D/14PR 106/104K