Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 36 - Lốp xe máy

1) Công văn của Cục Đăng kiểm VN v/v gia hạn GCN QCVN 36 của DRC Năm 2017 (tải về).

2) Công văn của Cục Đăng kiểm VN v/v gia hạn GCN QCVN 36 của DRC Năm 2016 (tải về).

STT  Mã GCN              Quy cách           Giấy Chứng nhận Công Văn Gia Hạn
CÓ SĂM
Vành 14"
1  M01  80/90-14 40P 343 Download Công văn gia hạn 
2  M02  90/90-14 46P 343 Download Công văn gia hạn
Vành 17"
3  M03  2.25-17 33L 301 Download Công văn gia hạn
4  M05  2.25-17 33L 323 Download Công văn gia hạn
5  M06  2.50-17 43L 318 Download Công văn gia hạn
6  M07  2.50-17 43L 322 Download Công văn gia hạn
7  M011  70/100-17 40P 340 Download Công văn gia hạn
8  M012  70/90-17 38P 342 Download Công văn gia hạn
9  M013  70/90-17 38P 340 Download Công văn gia hạn
10  M015  80/90-17 44P 340 Download Công văn gia hạn
11  M016  80/90-17 44P 342 Download Công văn gia hạn
KHÔNG SĂM
Vành 10"
12  M021  3.00-10 42J D353 TL Download Công văn gia hạn
13  M022  3.00-10 42J 119 TL Download Công văn gia hạn
Vành 12"
14  M026  90/90-12 44J D353 TL Download Công văn gia hạn

 

STT  Mã GCN              Quy cách           Giấy Chứng nhận Công Văn Gia Hạn
DPLUS
1  D1  80/90-14 40P 119 TL Download  
2  D2  80/90-14 40P 121 TL Download  
3  D3  90/90-12 44J 119 TL Download  
4  D4  90/90-14 46P 119 TL Download  
5  D5  90/90-14 46P 121 TL Download  
6  D6  100/80-16 50P D355 TL Download  
7  D7  100/80-16 50P D356 TL Download  
8  D8  100/90-10 56J 119 TL Download  
9  D9  120/80-16 60P D356 TL Download  
10  D10  120/80-16 60P D355 TL Download