Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 36 - Lốp xe máy

1) Công văn của Cục Đăng kiểm VN v/v gia hạn GCN QCVN 36 của DRC Năm 2017 (tải về).

2) Công văn của Cục Đăng kiểm VN v/v gia hạn GCN QCVN 36 của DRC Năm 2016 (tải về).

STT  Số GCN Và CVGH             Quy Cách        Giấy Chứng Nhận Công Văn Gia Hạn
Lốp có săm
Vành 14"
1

GCN:0319/VAQ06-04/15 (30/12/2015)

BCTN: 2407-PX/21 (24/12/2021)

Lốp 80/90-14/343/40P Download

Công văn gia hạn  - số 16152 (14/10/2022 - 30/12/2023)

Báo cáo thử nghiệm (03/10/2022)

2

GCN: 322/VAQ06-04/15

CVGH: 15293/TB-ĐKVN

Lốp 90/90-14/46P/343 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

Vành 17"
3

GCN: 283/VAQ06-04/15

CVGH: 15293/TB-ĐKVN

Lốp 2.25-17/33L/301

Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

4

GCN: 284/VAQ06-04/15

CVGH: 16152/TB-ĐKVN

Lốp 2.25-17/33L/323 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

5

GCN: 279/VAQ06-04/15

CVGH: 16152/TB-ĐKVN

Lốp 2.50-17/43L/318 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

6

GCN: 278/VAQ06-04/15

CVGH: 15293/TB-ĐKVN

Lốp 2.50-17/43L/322 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

7

GCN: 282/VAQ06-04/15

CVGH: 16152/TB-ĐKVN

Lốp 70/100-17/40P/340 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

8

GCN: 321/VAQ06-04/15

CVGH: 16152/TB-ĐKVN

Lốp 70/90-17/38P/342 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

9

GCN: 394/VAQ06-04/15

CVGH: 15293/TB-ĐKVN

Lốp 70/90-17/38P/340 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

10

GCN: 281/VAQ06-04/15

CVGH: 15293/TB-ĐKVN

Lốp 80/90-17/44P /340 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

11

GCN: 320/VAQ06-04/15

CVGH: 16152/TB-ĐKVN

Lốp 80/90-17/44P/342 Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

Lốp không săm
Vành 10"
12

GCN: 146/VAQ06-04/17

CVGH: 8277/TB-ĐKVN

Lốp 3.00-10/42J/D353-TL Download Công văn gia hạn
13

GCN: 359/VAQ06-04/17

CVGH: 15293/TB-ĐKVN

Lốp 3.00-10/42J/119-TL Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

14

GCN: 0106/VAQ06-04/23 (16/3/2023)

BCTN: 0174/BCTN-PX/23 (09/02/2023)

Lốp 3.00-10/D374/42J TL Download  
15

GCN: 0107/VAQ06-04/23 (16/3/2023)

BCTN: 0172/BCTN-PX/23 (09/02/2023)

Lốp 3.50-10/D376/51J TL Download  
16

GCN: 0105/VAQ06-04/23 (16/3/2023)

BCTN: 0173/BCTN-PX/23 (09/02/2023)

Lốp 90/90-10/D374/50J TL Download  
17 

GCN: 0200/VAQ06-04/23 (31/5/2023)

BCTN: 0840/BCTN-PX/23 (08/5/2023)

Lốp 100/90-10/D374/56J TL Download

 

18

GCN: 0201/VAQ06-04/23 (31/5/2023)

BCTN: 0841/BCTN-PX/23 (08/5/2023)

Lốp 3.00-10/D376/42J TL Download

 

 

Vành 12"

19

GCN: 359/VAQ06-04/16

CVGH: 15293/TB-ĐKVN

Lốp 90/90-12/44J/D353-TL Download

Công văn gia hạn

Báo cáo thử nghiệm

20

GCN: 0104/VAQ06-04/23 (16/3/2023)

BCTN: 0229/BCTN-PX/23 (20/02/2023)

Lốp 90/90-12/D374/54J TL Download  
21

GCN: 0202/VAQ06-04/23 (31/5/2023)

BCTN: 0841/BCTN-PX/23 (08/5/2023

Lốp 110/70-12/119/47P TL Download  

 

 

 

STT  Số GCN Và CVGH              Quy Cách           Giấy Chứng Nhận Công Văn Gia Hạn
Lốp DPLUS
1  D1  80/90-14 40P 119 TL Download  
2  D2  80/90-14 40P 121 TL Download  
3

GCN: 398/VAQ06-04/21

BCTN: 2746/BCTN-PX22

 90/90-12 44J 119 TL Download Báo cáo thử nghiệm
4

GCN: 399/VAQ06-04/21

BCTN: 2761/BCTN-PX22

 90/90-14 46P 119 TL Download Báo cáo thử nghiệm
5  D5  90/90-14 46P 121 TL Download  
6  D6  100/80-16 50P D355 TL Download  
7

GCN: 396/VAQ06-04/21

BCTN: 2745/BCTN-PX22

 100/80-16 50P D356 TL Download Báo cáo thử nghiệm
8

GCN: 395/VAQ06-04/21

BCTN: 2762/BCTN-PX22

 100/90-10 56J 119 TL Download Báo cáo thử nghiệm
9  D9  120/80-16 60P D356 TL Download  
10  D10  120/80-16 60P D355 TL Download