Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 36 - Lốp xe máy

1) Công văn của Cục Đăng kiểm VN v/v gia hạn GCN QCVN 36 của DRC Năm 2017 (tải về).

2) Công văn của Cục Đăng kiểm VN v/v gia hạn GCN QCVN 36 của DRC Năm 2016 (tải về).

STT  Mã GCN              Quy cách           Giấy Chứng nhận Công Văn Gia Hạn
CÓ SĂM
Vành 14"
1  M01  80/90-14 40P 343 Download Công văn gia hạn 
2  M02  90/90-14 46P 343 Download  Công văn gia hạn
Vành 17"
3  M03  2.25-17 33L 301 Download Công văn gia hạn
4  M04  2.25-17 33L 322 Download Công văn gia hạn 
5  M05  2.25-17 33L 323 Download Công văn gia hạn
6  M06  2.50-17 43L 318 Download Công văn gia hạn
7  M07  2.50-17 43L 322 Download Công văn gia hạn
8  M08  2.50-17 43L 336 Download Công văn gia hạn 
9  M09  2.75-17 41P 338 Download  
10  M010  2.75-17 41P 336 Download Công văn gia hạn 
11  M011  70/100-17 40P 340 Download Công văn gia hạn
12  M012  70/90-17 38P 342 Download  Công văn gia hạn
13  M013  70/90-17 38P 340 Download  Công văn gia hạn
14  M014  70/90-17 38P D352 Download Công văn gia hạn 
15  M015  80/90-17 44P 340 Download  Công văn gia hạn
16  M016  80/90-17 44P 342 Download  Công văn gia hạn
17  M017  80/90-17 44P D352 Download Công văn gia hạn 
KHÔNG SĂM
Vành 10"
18  M020  100/90-10 56J D353 TL Download Công văn gia hạn 
19  M021  3.00-10 42J D353 TL Download Công văn gia hạn
20  M022  3.00-10 42J 119 TL Download Công văn gia hạn
21  M023  3.50-10 51J 115R TL  Download   
22  M024  3.50-10 51J 115F TL Download   
Vành 12"
23  M026  90/90-12 44J D353 TL Download  Công văn gia hạn
Vành 17"
24 M58 3.00-17 50P 335 TT Download Công văn gia hạn
Vành 18"
25 M59 2.50-18 40L 311 TT Download  
LỐP KHÔNG SĂM DPLUS
1 M44 DPLUS 70-90-17 D352 TL Download  
2 M45 DPLUS 70-90-17 D355 TL Download  
3 M46 DPLUS 80-90-14 121 TL Download  
4 M47 DPLUS 80-90-14 119 TL Download  
5 M48 DPLUS 80-90-17 D352 TL Download  
6 M49 DPLUS 80-90-17 D355 TL Download  
7 M50 DPLUS 90-90-12 119 TL Download  
8 M51 DPLUS 90-90-14-119 TL Download  
9 M52 DPLUS 90-90-14-121 TL Download  
10 M53 DPLUS 100-90-10 118 TL Download  
11 M54 DPLUS 100-90-10 119 TL Download  
12 M55 DPLUS 100-90-14 119 TL Download Công văn gia hạn 
13 M56 DPLUS 100-90-14 121 TL Download  
14 M57 DPLUS 120-80-16 D356 TL Download Công văn gia hạn