Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
2 Các điều lệ, quy chế (quản trị, tài chính, ..) của công ty cập nhật tháng 5/2017
3 Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4 Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5 Báo cáo thường niên năm 2016 - DRC
6 Báo cáo tài chính DRC năm 2016 (đã kiểm toán)
7 Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8 Báo cáo thường niên năm 2015
9 Các báo cáo tài chính năm 2015
10 Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016