Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo tài chính quý 4/2013
2 Báo cáo tài chính quý 3/2013
3 Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/2013
4 Báo cáo tài chính quý 2/2013
5 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2013
6 Báo cáo tài chính quý 1/2013
7 Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán)
8 Thuyết minh bổ sung báo cáo tài chính quý 4/2012
9 Báo cáo tài chính quý 4/2012
10 Thuyết minh bổ sung báo cáo tài chính quý 3/2012