Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo tài chính quý 3/2012
2 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 3/2012
3 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 (đã soát xét)
4 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 2/2012
5 Báo cáo tài chính quý 2/2012
6 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 1/2012
7 Báo cáo tài chính quý 1/2012
8 Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán)
9 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 4/2011
10 Báo cáo tài chính quý 4/2011