Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo tài chính quý 3/2011
2 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (đã soát xét)
3 Báo cáo tài chính quý 2/2011
4 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 1/2011
5 Báo cáo tài chính quý 1/2011
6 Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán)
7 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 4/2010
8 Báo cáo tài chính quý 4/2010
9 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 3/2010
10 Báo cáo tài chính quý 3/2010