Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010
2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 2/2010
3 Báo cáo tài chính quý 2/2010
4 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 2/2010
5 Báo cáo tài chính quý 1/2010
6 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 4/2009
7 Báo cáo tài chính quý 4/2009
8 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 3/2009
9 Báo cáo tài chính quý 3/2009
10 Báo cáo tài chính quý 1/2009