Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo tài chính (tóm tắt) quý 1/2009 chưa soát xét.
2 Báo cáo giải trình chênh lệch kiểm toán năm 2008
3 Báo cáo tài chính quý 2/2009
4 Các điều lệ, quy chế (quản trị, tài chính, ..) của công ty cập nhật tháng 5/2017
5 Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán)
6 Báo cáo tài chính quý 4/2008
7 Báo cáo tài chính quý 3/2008
8 Báo cáo tài chính quý 2/2008
9 Báo cáo tài chính quý 1/2008
10 Báo cáo tài chính năm 2007 (đã kiểm toán)