Image

Tài liệu

Tài liệu công ty

STT Tên văn bản Tải file
1 Báo cáo tài chính năm 2006 (đã kiểm toán)
2 Báo cáo tài chính quý 4/2006