Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

27/04/23

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2023 VÀ ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA DRC (27/4/2023)

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) trân trọng thông báo:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: chi tiết theo file đính kèm

2. Điều lệ sửa đổi và bổ sung một số điều: chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!