Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

26/07/23

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC) CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo số 16/ BC-DRC-HĐQT về báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!