Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

09/08/23

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC) CÔNG BỐ BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ SOÁT XÉT

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo số 758/DRC-TK về báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!