Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

27/04/23

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023

Ngày 27/4, DRC tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.

Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Mỹ Lệ - Kế toán trưởng, cùng các ông, bà trong HĐQT, ban Kiểm soát (BKS), ban Điều hành cùng 85 cổ đông đại diện cho hơn 80,370,236 cổ phần, tương đương 67,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

 (Ảnh) Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

Sau đại dịch, năm 2022 được kỳ vọng sẽ là năm “hồi sinh” và phục hồi mạnh mẽ cho ngành sản xuất săm lốp toàn cầu. Nhưng thực tế cho thấy, đây vẫn là năm đầy thử thách khi giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí logistic tăng mạnh, ảnh hưởng lớn đến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của DRC vẫn giữ được mức độ tăng trưởng ổn định, cụ thể: Tính đến 31/12/2022, Công ty đạt 5.139 tỷ doanh thu, tăng 10,86% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế tăng từ 291 tỷ đồng năm 2021 lên 307 tỷ đồng năm 2022, tăng 5,62%; Tổng tài sản tăng 8,88% so với cùng kỳ năm trước, từ 3.139 tỷ đồng lên 3.418 tỷ đồng.

 (Ảnh) Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023.

Trên cơ sở phân tích, dự đoán về những biến động trong năm 2023, DRC đã nỗ lực tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh khi đặt mục tiêu: Giá trị SXCN theo giá thực tế đạt 5,263 tỷ đồng; Tổng doanh thu tiêu thụ đạt 5,280 tỷ đồng; Doanh thu thuần đật 5,060 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 264 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, DRC đã vạch ra những chiến lược phát triển từ nay đến cuối năm, với mũi nhọn tập trung vào đổi mới công nghệ, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường đối với hai sản phẩm chủ lực là lốp Radial (sợi mành thép) và lốp Bias (sợi mành nylon).

 (Ảnh) Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Tại Đại hội, DRC đã trình các cổ đông thảo luận và thông qua những nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Tạm ứng cổ tức năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023; Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty và tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Ảnh) Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Kế toán trưởng báo cáo về tài chính năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023

(Ảnh) Ông Chu Quang Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022 và tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

(Ảnh) Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, ĐHCĐ Thường niên năm 2023 của DRC đã thành công tốt đẹp, tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí tán thành cao. Đây cũng là nền tảng vững chắc để DRC tiếp tục bức phá, vươn xa trên hành trình “Chinh phục mọi nẻo đường”

Xem thêm các hình ảnh của Đại hội TẠI ĐÂY