Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

24/04/19

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Đà Nẵng 2019 thành công tốt đẹp (24/04/2019)

Sáng ngày 23/4/2019, tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) 


Trong chương trình làm việc, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch 2019. Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu đồng thuận cao.


Về kết quả SXKD 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành. Theo đánh giá, năm 2018 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty CP Cao su Đà Nẵng đã đạt được những thành tích nhất định:


Năm 2019 dự kiến tình hình kinh doanh sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên nhiên liệu đầu vào tiếp tục tăng, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.088 tỷ đồng tăng 109% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế 157 tỷ đồng bằng 89% so với 2018 và đặt mục tiêu tiết kiệm giảm một số chi phí so với năm trước.


Đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành...


Cũng tại Đại hội này nhiệm kỳ HĐQT (2014-2019) đã kết thúc và tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ (2019-2024)