Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

25/06/20

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

            Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy - Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (MCK: DRC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.    

          Tham dự  Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân đại diện cho các cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức và các cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu DRC. Tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội có ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và ông Hà Phước Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.

          Trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng cho biết năm 2019 với nhiều khó khăn, thách thức tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản tri, Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức các phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực với sự đồng thuận cao của Người lao động để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Cụ thể doanh thu thực hiện năm 2019 là 4.037 tỷ đồng đạt 99 % kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 313 tỷ đồng đạt 199% kế hoạch. Năm 2020, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đề ra kế hoạch doanh thu là 4.360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 280 tỷ đồng.    

    Đại hội đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với sự nhất trí cao của các cổ đông như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Việc tạm ứng cổ tức năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

    Ngoài ra, tại Đại hội thường niên năm nay, ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty vì yêu cầu công tác đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và được Đại hội thống nhất thông qua.

  Đại hội đã bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Nguyễn Thị Bích Thủy. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Xuân Bắc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.