Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

29/04/21

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào lúc 08h30 ngày 28 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ), tại Hội trường Khách sạn The Nalod, Số 192 đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông, HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gồm:

     - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:   118.792.605 cổ phần

     - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 44 cổ đông.  

     - Tổng số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 72.287.859 cổ phần, chiếm 60,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua lần lượt các nội dung với số phiếu tán thành đều đạt tỉ lệ 100% như sau:
  1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
  2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
  3. Chương trình của Đại hội.

Đại hội đã nghe:

- Ông Hà Phước Lộc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021của Ban điều hành ngày 26/03/2021.

- Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Kế toán trưởng Công ty trình bày:

     + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

     + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;

     + Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2021.

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Trưởng BKS trình bày:

     + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

     + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Ông Hà Phước Lộc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.

- Ông Nguyễn Huy Hiếu, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Tờ trình của HĐQT ngày 06/04/2021).

- Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình của HĐQT ngày 06/04/2021)

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Trưởng BKS trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Tờ trình của BKS ngày 06/04/2021).

- Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm"

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe và trả lời chi tiết chất vấn của cổ đông.

Bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Bà Nguyễn Thị Vân Hoa - TV BKS trình bày Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu nhiệm kỳ 2019-2024 và trình bày danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát và Thông tin ứng viên bầu bổ sung, thay thế.

 Đại hội đã nghe ông Hồ Văn Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết. Đại hội nhất trí danh sách ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Ông Chu Quang Tuấn, sinh ngày 10/10/1975, CMND: 201648721, ngày cấp 29/9/2019, nơi cấp CA Đà Nẵng. Quê quán: Bắc Giang.

Địa chỉ thường trú: 71 Lưu Quý Kỳ, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

TT

Họ và tên

Tổng số phiếu bầu

Tỷ lệ (%)

1

Chu Quang Tuấn

69.525.087

100

Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

1. Ông Chu Quang Tuấn

2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa

3. Bà Trương Thị Hồng Hoa

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất 100% bầu ông Chu Quang Tuấn, thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.
Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

 + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2020

Thực hiện 2020

So sánh

Với kế hoạch

Với năm 2019

1

 Giá trị SXCN theo giá thực tế

Tỷ đồng

4.331

3.453

80%

84%

2

 Tổng doanh thu tiêu thụ

Tỷ đồng

4.360

3.818

88%

95%

3

 Doanh thu thuần

Tỷ đồng

4.062

3.646

90%

95%

4

 Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

280

320

114%

102%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2021

So với thực hiện năm 2020

1

 Giá trị SXCN theo giá thực tế

 Tỷ đồng

3.932

114%

2

 Tổng doanh thu tiêu thụ

Tỷ đồng

4.055

106%

3

 Doanh thu thuần

Tỷ đồng

3.852

106%

4

 Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

300

94%

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm".

Thay mặt Ban thư ký, Ông Chu Quang Tuấn đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11h45 ngày 28 tháng 4 năm 2021.