Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

24/04/18

Hồ sơ về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018 của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (24/4/2018)

1. Biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 (download).

2. Điều lệ Cồng ty cổ phần cao su Đà nẵng năm 2018 (download).

3. Quy chế nội bộ về quản trị Cồng ty cổ phần cao su Đà nẵng năm 2018 (download).