Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

26/08/13

Nghị quyết HĐQT ngày 26/8/2013 và Quyết định phê duyệt Quy chế quản trị Công ty

1) Nghị quyết HĐQT DRC ngày 26/8/2013 (tải về)

2) Quyết định phê duyệt Quy chế quản trị DRC (tải về)