Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

28/05/15

Nghị quyết số 17 ngày 28/5/2015 của HĐQTQ DRC v/v Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư: máy thành hình 16" hai vòng tanh.