Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

28/12/18

Nghi quyết số 18/NQ-DRC-HĐQT ngày 28/12/2018 của HĐQT DRC (28/12/2018)

- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hoàng Khánh Nhựt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

- Thông qua các chi tiêu kế hoạch SXKD quý 1/2019.